Програма вивчення навчальної дисципліни "Грід обчислення та хмарні технології" складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія".

Предметом вивчення навчальної дисципліни є архітектура сучасних колективних високопродуктивних обчислювальних систем, організація та використання сервісів на їх основі.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни, що передують вивченню цієї дисципліни – "Паралельні та розподілені обчислення" і "Комп‘ютерні системи". Знання та навички, які отримують студенти під час вивчення дисципліни, використовуються для вирішання трудомістких задач, що потребують використання колективних ресурсів, в науково-дослідницькій діяльності.